رویکردهای  نمایشگاه

1) معرفی گونه های گردشگری
2) تمرکز بر بازارهای نوظهور
3) معرفی فرصت های سرمایه گذاری